اصول دیالیز

دیالیز بر سه اصل استوار است:

۱-پدیده انتشار:انتشار یعنی حرکت ذرات از یک ناحیه با غلظت زیادبه ناحیه ای با غلظت کمتر

۲-اسمز: یعنی حرکت آب از یک غشا نیمه تراوا از ناحیه ای با غلظت پایین به ناحیه ای با

غلظت بالاتر 

۳-اولترافیلتراسیون:یعنی حرکت مایع از میان یک غشا نیمه تراوا در نتیجه یک اختلاف فشارمصنوغی

اولترافیلتراسیون هم به صورت فشار مثبت وهم به صورت فشار منفی ایجاد می گردد.

 

/ 1 نظر / 51 بازدید
Gojesabz

site ghashangi darid . omidvaram hamisheh movafagh bashid.