گردش خون کلیه

 

بطور معمول یک عدد شریان کلیوی وجود دارد که شاخه آیورت است و در حد فاصل لگنچه که بطور معمول درقسمت خلفی قرار دارد و ورید کلیوی وارد ناف کلیه میشود . کلیه ها در هنگام استراحت ۲۰ تا ۲۵ درصد از برون ده قلب را در یافت می کنند که بطور متوسط بیش از یک لیتر خون در دقیقه می باشد.

شریان کلیوی به شاخه های قدامی و خلفی تقسیم می شود.

وریدهای کلیوی بصورت جفت در کنار شرایین قرار دارند ولی هر یک از آنها در صورت بسته شدن سایر وریدها تخلیه خون سیاهرگی کلیه ها را انجام می دهند.

کلیه رشته های هم از اعصاب سمپاتیک وهم پارا سمپاتیک در یافت می نماید اعصاب کلیه در طول عروق خونی کلیوی طی ورود آنها به ناف کلیه سیر می نماید.

/ 0 نظر / 99 بازدید