ساختار کلیه ها

مدولا شامل گروهی از مجاری جمع کننده ادرار اسـت. ادرار از این مجـاری وارد کالیس های کوچک و سپس کالیس های بـزرگ مـی شود که به لگنچه کلیوی باز می شوند. از اینجا ادرار وارد حالب می شود.
 

 2hjfghfddgfdfgdfgdfdfgdfdfdf.jpg

/ 0 نظر / 145 بازدید