وزوز گوش

 

صداهایی مثل وزوز، صدای زنگ یا صدای صوتکه ممکن است در گوش شنیده شوند، اغلب به نام وزوز گوش شناخته می‌شوند. برخی ازافراد، بدون این که مبتلا به بیماری خاصی باشند، ممکن است به صورت کوتاه مدت بهوزوز گوش مبتلا شوند. معمولاً این حالت بدون نیاز به درمان برطرف می شود. اما برخیدیگر افراد دچار وزوز گوشی طول کشیده می‌شوند که نه تنها بسیار ناخوشایند است بلکهمی‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلی در گوش باشد که باید بررسی شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید