افت فشار خون

2- افت فشار خون (عوارض بالقوه دیالیز):بعلت فیلتره شدن بیش از اندازه ویا برداشت

سریع مایعات از بدن در حین دیالیز مایع دیالیزی گرم- مایع دیالیزی با سدیم پایین-مایع

 دیالیزی با اسمولالیته پایین-استفاده از مایع دیالیزی استاتی-دیابت-اسیب اعصاب خودکار

(نوروپاتی)-سوء تغذیه-اریتمی قلبی-امبولی هوا(نادر)-خونریزی داخل دستگاه گوارش یا

داخل مغز(نادر)-وزن گیری زیاد بین جلسات دیالیز-خوردن غذا در حین دیالیز-عفونت خون

ویا حساسیت شدید به مایع دیالیزی میتواند رخ دهد.برخی بیماران به بعضی فیلترها هم حسا

 سیت دارندو در مورد انها باید از فیلترهای دیگری استفاده کرد.اگر بیماری چند دقیقه پس

از شروع دیالیز دچار تعریق-خارش-تپش قلب وصدای ویز تنفسی وضایعات پوستی شد باید

به این نوع حساسیت ها فکر کرد.سعی کنید در بین جلسات دیالیز از وزن گیری زیاد پرهیز

نمایید واز مایع دیالیزی بی کربناتی استفاده کنید.دیالیز اهسته تر ولی طولانی تر مانع بروز

افت فشار خون می گردد.

/ 2 نظر / 70 بازدید
معصومه

چرا تغذیه در حین دیالیز باعث افت فشار میشود

در بیماران دیالیزی اگر محلول دیالیز از نوع استات باشد این نوع محلول خاصیت گشاد کنندگی عروق را دارد و همین عامل باعث افت فشار خون می شود ولی اگر محلول دیالیز از نوع بیکربنات باشد این حالت کمتر اتفاق می افتد ولی بطور کلی به علت هجوم خون بطرف معده برای هضم غذا (اگر سنگین باشد بشتر تحریک می شود)این اتفاق در پی افت فشار خون بروز می نماید.