جدول داده های آزمایشگاهی نرمال برای بیماران دیالیزی

جدول داده های آزمایشگاهی نرمال برای بیماران دیالیزی ________________________________________

 سدیم =( MEq/L- (۱۳۶-۱۴۵

پتاسیم =( MEq/L- (۳/۵-۵/۵

 کلسیم= ( MEq/L-( ۸/۵-۱۰/۵

فسفر= (MEq/L- (۳/۲-۶

 MEq/L- (۴-۲۸)  =BUN

اوره= (MEq/L -(۴-۲۲

کلسترول = (MEq/L- (۱۵۰-۲۴۰

پروتیین =( MEq/L- (۲/۸-۶

/ 0 نظر / 36 بازدید