سرگیجه وتهوع

 

 

افرادی که دچار احساس از حال رفتنمی‌شوند، معمولاً احساس سبکی سر، سرگیجه و شاید تهوع دارند. ممکن است احساس از حالرفتن گاهی باعث از دست رفتن یا کاهش هوشیاری به صورت موقت و کوتاه شود کهاصطلاحاتاً به آن غش کردن می‌گویند. احساس از حال رفتن و غش‌کردن، معمولاً به علتپایین افتادن ناگهانی فشارخون (مثلاً به خاطر یک شوک احساسی و عاطفی) یا به دلیلپایین افتادن قندخون صورت غیر طبیعی، ایجاد می شود. حملات گاهگاهی از حال رفتن، بهندرت جای نگرانی دارد، اما در صورتی که این حملات تکرار شوند یا غش کردن بدون هیچعلت واضحی اتفاق بیفتد، باید حتماً پیگیری پزشکی انجام شود. گاهی ممکن است علت کاهشهوشیاری بیماری‌های زمینه‌ای جدی باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید