آیا دیالیز به بهبود بیماری کلیوی کمک می کند؟

خیر.دیالیز برخی اعمال کلیه سالم را انجام می دهد،ولی بیماری کلیوی را بهتر نمی کند.شما نیازمند درمان دیالیز برای تمام عمر هستید مگر اینکه بتوانید پیوند کلیه انجام دهید .

/ 0 نظر / 9 بازدید