آنچه بیماران دیالیزی باید بدانند

مطالب وبلاگ صرفا آموزشی می باشد(ثبت شده در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی)(بیمارستان شهید مدرس)

مرداد 94
5 پست
بهمن 93
3 پست
آذر 93
5 پست
شهریور 93
20 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
6 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
6 پست
آبان 91
22 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
16 پست
تیر 91
16 پست
خرداد 91
40 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
31 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
24 پست
اسفند 89
19 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
12 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
14 پست
مرداد 89
18 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
18 پست
خرداد 88
29 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
7 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
7 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
آذر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
9 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
تغذیه
7 پست
عادت_غلط
2 پست
سنگ_کلیه
2 پست
افسردگی
1 پست
چربی_خون
1 پست
شعبانیه
1 پست
استفراغ
1 پست
کاهو
1 پست
آهن
1 پست
ونوفر
1 پست
اپرکس
1 پست
بارداری
1 پست
ریزش_مو
1 پست
خواص_سیب
1 پست
فیستول
2 پست
آزمایشات
2 پست
وزن_خشک
1 پست